Dr André Pena Granha

Dr André Pena Granha
(Ferrol, 1955)

Licenciado em Geografia e História e Doutor em Arqueologia e História Antiga, Universidade de Santiago de Compostela
BA, MA in Geography and History and PhD in Archaeology and Ancient History, Universidade de Santiago de Compostela.

Arqueólogo, historiador e arquivista do Concello de Narón desde 1987, André Pena tem estado a cargo da direcção de diferentes projectos arqueológicos como por exemplo o estudo e acondicionamento do conjunto arqueológico-etnográfico Monte do Seixo, ou o projecto dos Caminhos Milenários dos Santos e Barcos de Pedra-Caminho de Sto André de Teixido. Na sua labor investigadora e divulgadora Pena Granha tem-se transformado num referente senlheiro nos estudos célticos galaicos, afundando e documentando as teorias que situam à Galiza como cerne do mundo celto-atlântico. É, aliás, um precursor da chamada ‘arqueologia institucional’. Pena Granha é membro fundador do IGEC e o seu decano de estudos, assim como o director do Depto. de História e Arqueologia.
Archaeologist, historian and archivist of the Concello de Narón since 1987. André Pena has been in charge of a number of archaeological projects such as the study and refitting of the archaeological-ethnographic complex at Monte do Seixo, or the Caminhos Milenários-Caminho de Sto André de Teixido project. With his research and his work as an author, Pena Granha has become an essential reference in the field of pan-Galician Celtic Studies, detailing and documenting theories that place Galicia at the core of the Atlantic Celtic world. He is, moreover, a pioneer of the so-called ‘institutional archeology’. Pena Granha is a founding member of IGEC and its Dean of Studies, as well as the Head of the Dept. of History and Archeology.

Linhas de investigação | Research interests

– Arqueologia institucional | Institutional archeology.

– Arqueologia industrial | Industrial archeology.

– Comunicações e viagens na história antiga e pré-história | Communications and travels in ancient history and prehistory.

– Relações culturais, sociais, políticas e religiosas na Europa Atlântica | Cultural, social, political and religious relations in Atlantic Europe.

– Comum organização territorial, religiosa e sócio-política nas sociedades célticas | Common territorial, religious and socio-political organization in Celtic societies.

– Sumérgete en el mundo de los casinos y los juegos. Ganancias, probabilidades y estadísticas. Cómo funcionan y cómo se siguen haciendo cada vez más grandes. ¿Cómo ofrecen bonos masivos como estos 200 giros gratis en el sitio de PlayOnline porque si haces 200 giros, seguro que ganas algo, esa es la verdad.

Escolma de trabalhos | Selected works

… (1982): Territorio político celta na Galicia preromana e medieval. Tese de licenciatura. Depto. de História, Universidade de Santiago de Compostela. Revisada em 2001
… (1991): Narón, un Concello con historia de seu. Vol. I. Ed. Sotelo Blanco.
… (1993): Narón, un Concello con historia de seu. Vol II: A Terra de Trasancos ollada dende os mosteiros de San Martiño de Xuvia e San Salvador de Predroso na Idade Media. Ed. Kadmos.
… et Merlán, E. e Figueira, A. (1995): Narón. Unha historia ilustrada na Terra de Trasancos. Bahía Edicións.
… (1999): «As Trebas ou Populi da Gallaecia celta: notas sobre a organización institucional celta nos territorios políticos autónomos (Trebas) da antiga Gallaecia», en I Congreso Galego sobre Cultura Celta. Os Celtas da Europa Atlántica. Concello de Ferrol
… (2001): «Estatuas de guerreiros galaicos con saios decorados», en Anuario Brigantino no. 24. Betanzos.
… (2003a): A orixe dos Coutos. Das bandeiras e das xurisdiccións de Galicia. Ed. Concello de Narón, Vexiloloxía e Heráldica.
… (2003b): Muiñeiria Industrial. A Real Fábrica de Fariñas a Ponte de Xuvia. Proxecto de Reconstrución do máis importante muiño da España do S. XVIII. Ed. Concello de Narón.
… (2004a): Treba y Territorium: Génesis y desarrollo del mobiliario e inmobiliario arqueológico institucional de la Gallaecia. Tese de Doutoramento (PhD Thesis). Servizo de Publicacións, Universidade de Santiago de Compostela.
0. Proemio y objetivos
1. Introducción
2. Conocimiento acumulativo, metodología y objetivos: el promptema como método
3. Polifuncional panteón celta (*pdf, 3.8 Mb)
4. Territorio político atlántico: conceptos básicos. «Central place»
5. La tierra de Trasancos. Nobleza y territorio
6. La herencia de la Treba. Articulación institucional
7. Territorio político atlántico: articulación institucional de la función soberana
8. Conclusión y demostración del Promptema
9. Bibliografía
… (2004b): Santa María Maior de O Val, Narón: Unha parroquia con celtas reminiscencias na Terra de Trasancos. Ed. Fundación Terra de Trasancos.
… (2004c): «Cristianismo celta ou paganismo residual na Gallaecia baixo imperial. A Casa de Don, Santo André de Teixido», en Atenea no. 18.
… (2004d): «Ceremonias celtas de entronización na Galiza», en Anuario Brigantino no. 27. Betanzos.
… (2006): Santo André de Teixido: O Camiño dos Celtas. Ed. Equona.
… (2007): «Túmulos, mouros, ananos, xigantes, salvaxe caza – A etnografía galega vista como rexistro arqueolóxico non intervencionista», en II Simposio de Estudos Humanísticos. Universidade da Coruña.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*